PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU Chovatelahospo­dar.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných prostredníctvom portálu chovatelahospo­dar.sk (ďalej len „Portál“) a vo vzťahu ku ktorým je prevádzkovateľom spoločnosť Target Media s.r.o. so sídlom 023 32 Snežnica 249, IČO: 53 073886, zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:74741/L (ďalej len„Prevádzko­vateľ“).

1.2. Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na prípady, kedy spracúvame Vaše osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sa podieľa na spracovaní osobných údajov v mene a na účet tretích strán, ktoré majú postavenia prevádzkovateľov v zmysle aplikovateľných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Pre podrobnosti týkajúce sa týchto prípadov Vás odkazujeme na osobitné podmienky, resp. pravidlá ochrany osobných údajov uplatňované týmito tretími stranami.

1.3. Vaše osobné údaje spracúvame plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1.4. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom výslovne nedefinované v týchto Pravidlách majú význam, ktorý im je priradený v Pravidlách používania portálu chovatelahospo­dar.sk, ktoré sú dostupné TU (ďalej len „Podmienky“).

2. DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE 

2.1. V súvislosti s prevádzkou Portálu spracúvame Vaše osobné údaje ak ste dotknutou osobou ktorou, podľa okolností, môžu byť:

2.1.1. Užívatelia,

2.1.2. Registrovaní užívatelia,

2.1.3. spoločnosti a osoby, ktoré sú uvedené v katalógu Portálu

2.1.4. osoby podieľajúce sa na tvorbe Obsahu alebo jeho časti (napr. autori článkov, videí prípadne iných textových, zvukových alebo obrazových častí Obsahu).

2.2. Ak ste Užívateľom nepredpokladáme spracúvanie Vašich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak by ste nám sami poskytli svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s Vašimi prípadnými otázkami týkajúcimi sa Portálu alebo jeho vybraných častí alebo v súvislosti so spracúvaním „cookies“ v súlade s bodom 5.8. Podmienok.

2.3. Ak ste Registrovaným užívateľom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

2.3.1. ak ste sa stali Registrovaným užívateľom pretože ste sa registrovali na Portáli ako osoba, spoločnosť, firma, veterinárny lekár, zväz, klub, organizácia…: (i) prezývka (prihlasovacie meno), ktorá zároveň slúži aj ako údaj, pod ktorým je zverejnený všetok obsah ktorý Registrovaný užívateľ na portál vloží, (ii) e-mailová adresa, (iii) heslo, (v) údaje v článkoch, fórume, v katalógu (kde nájsť, kde kúpiť), (vi) záujem o zasielanie newslettra (ak ste si takú možnosť vybrali), (vii) osobné údaje, ktoré nám môžete dobrovoľne poskytnúť počas využívania Portálu alebo v súvislosti s tým;

2.3.2. ak ste sa stali Registrovaným užívateľom pretože ste odoslali otázky alebo komentáre v článkoch, do fórumu, Katalógu (kde kúpiť, kde nájsť).: (i) prezývka (prihlasovacie meno), ktorá zároveň slúži aj ako údaj, (ii) e-mailová adresa.

2.4. Ak ste osobou podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, odborné zameranie, obec, v ktorej pôsobíte, názov a adresa, kde pôsobíte, ordinačné alebo otváracie hodiny, ktoré sa na Vás vzťahujú. Prosím vezmite na vedomie, že za osobu, sa považuje fyzická osoba, spoločnosť, veterinárny lekár, zväz, klub, organizácia… zaradená do databázy Portálu, ktorého údaje boli získané z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného registra, komory veterinárnych lekárov a iných verejne dostupných zdrojov ).

2.5. Ak ste osobou podieľajúcou sa na tvorbe Obsahu alebo jeho časti podľa bodu 2.1.4 týchto Pravidiel môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, povolanie, miesto výkonu odbornej praxe a prípadné iné údaje, ktoré budete ako dotknutá osoba požadovať uviesť v súvislosti s Vašou činnosťou pre nás, ako Prevádzkovateľa.

2.6. Ako Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, ako dotknutej osoby (najmä ak ste niektorou z dotknutých osôb podľa bodu 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.4 týchto Pravidiel) alebo z verejne dostupných zdrojov.

2.7. Ako Prevádzkovateľ uchovávame Vaše osobné údaje na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, maximálne však na dobu 3 rokov po zrušení registrácie, ak ste Registrovaným užívateľom na Portáli alebo po tom, čo budete ako dotknutá osoba podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel vyradený z databázy užívateľov.

3. UČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD

3.1. Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.3.1 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia Vášho profilu na Portáli s možnosťou prezentácie vlastnej činnosti a poskytnutím údajov o Vás širokej verejnosti. Zároveň, ak ste si takú možnosť zvolili, Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa spracúvame aj na účely zasielania informačných a propagačných materiálov o našich aktivitách a aktivitách tretích strán spolupracujúcich s nami.

3.2. Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.3.1 alebo 2.3.2 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame na účely zasielania informačných a propagačných materiálov o našich aktivitách a aktivitách tretích strán spolupracujúcich s nami.

3.3. Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.4 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia a správy databázy zariadení, organizácií a fyzických osôb ktoré sú verejne dostupné v katalógu na Portáli. Tieto údaje slúžia na vyhľadanie ponúkaných služieb a produktov inými užívateľmi Portálu.

3.4. Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.5 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zverejnenia osoby autora na Portáli v súvislosti s časťou Obsahu, na vytvorení ktorého ste sa podieľali (a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, povolanie alebo odborná prax, miesto výkonu odbornej praxe a prípadne iné údaje, ktoré budete požadovať uviesť).

3.5. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby pre účely podľa bodu 3.1,3.2 a 3.4 týchto Pravidiel je Váš súhlas udelený v zmysle bodu 5.7.2 Podmienok.

3.6. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby pre účely podľa bodu 3.3 týchto Pravidiel je náš oprávnený záujem a oprávnený záujem širšej verejnosti. Našim oprávneným záujmom je legitímny záujem na vykonávaní podnikateľskej činnosti prostredníctvom Portálu. Oprávneným záujmom širšej verejnosti je právo verejnosti na informácie týkajúce sa činnosti jednotlivých zverejnených informácií, ktoré umožnia verejnosti uskutočniť informované rozhodnutia, napríklad pri výbere a voľbe veterinárneho lekára, firmy, osoby, zväzu, klubu, organizácie… resp. poskytovateľa služieb.

3.7. V súlade s odporúčaniami odborných komisií sme náležite vyhodnotili aspekty spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel na základe nášho oprávneného záujmu a oprávneného záujmu širšej verejnosti a prijali sme potrebné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a právom chránených záujmov Vás ako dotknutej osoby, a to aj v podobe Podmienok.

4. PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

4.1. S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, nepredpokladáme poskytnutie alebo prenos Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby podľa bodu 2.1.1,2.1.2a2­.1.4 týchto Pravidiel tretím osobám. Ak ste Registrovaným užívateľom, v zmysle bodu 5.5 v spojení s bodom 6 Podmienok sme oprávnení poskytnúť Vaše osobné údaje pre účely uplatňovania práv a ochrany právom chránených záujmov osobou, ktorá tvrdí, že ste ako Registrovaný užívateľ zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti, súkromia alebo dobrého mena.

4.2. Nevylučujeme, že ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v štruktúrovanej podobe. Takýmito tretími stranami môžu byť najmä naši obchodní partneri, ktorých zoznam je spravidla uvedený na Portáli.

4.3. Vzhľadom na verejný charakter Portálu nemôžeme vylúčiť, že Vaše osobné údaje dostupné vo verejnej časti Portálu môžu byť využívané aj inými osobami na účely, ktoré nám nie sú známe a za ktoré za žiadnych okolností nezodpovedáme. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely a za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

4.4. Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretích krajín.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

5.1. V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou máte ako dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou, Podmienkami alebo týmito Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov:

5.1.1. právo od nás požadovať prístup k osobným údajom,

5.1.2. právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,

5.1.3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov,

5.1.4. právo na prenosnosť osobných údajov,

5.1.5. právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3.5 týchto Pravidiel, a to doručením správy elektronickej pošty na našu nižšie určenú e-mailovú adresu, ako aj

5.1.6. právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

5.2. Vyvinieme maximálne úsilie, aby bola na pravidelnej báze overovaná aktuálnosť spracúvaných osobných údajov. Zverejnené osobné údaje aktualizujeme na základe kontroly zverejnených údajov napr. na internetových stránkach. Napriek vynakladaniu úsilia na zabezpečenie aktuálnosti a správnosti spracúvaných osobných údajov Vás vyzývame, aby ste nás bezodkladne informovali ak dôjde k zmene údajov uvedených pri registrácii alebo ak je to možné, priamo osobne aktualizovali Vaše osobné údaje.

6. RÔZNE

6.1. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým automatizovane za použitia zodpovedajúcich a bezpečných technických prostriedkov spracúvania. Nie je však vylúčené ani to, že vaše osobné údaje budeme spracúvať manuálne.

6.2. Prijali sme potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Napriek týmto opatreniam nemôžeme garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.

6.3. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že komentáre môžu naznačovať určité osobné aspekty týkajúce sa užívateľov, ktoré by mohli napovedať o skutočnostiach významných pre vytvorenie si profilu danej osoby. Zdôrazňujeme, že nie je našim zámerom a ani záujmom uskutočňovať operácie, ktoré by viedli k poškodeniu zverejnených v článkoch, fórume a katalógu (kde nájsť, kde kúpiť).

6.4. Ak ako Registrovaný užívateľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, Vaša registrácia na Portáli bude zrušená, nakoľko bez spracúvania Vašich osobných údajov nie je možné umožniť využívanie časti Portálu a obsahu. Ak požiadate ako Registrovaný užívateľ o výmaz osobných údajov z Portálu a Obsahu, výmaz Vašich osobných údajov bezodkladne zabezpečíme.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018 o 00:00.

7.2. Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá; urobíme tak najmä v prípade zmien aplikovateľných právnych predpisov alebo zmien týkajúcich sa spracovateľských operácií s vašimi osobnými údajmi. O každej takejto zmene budeme vopred informovať všetkých Užívateľov, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na Portáli. Registrovaným užívateľom zároveň môže byť zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú nám iným spôsobom oznámili. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na Portáli. Preto Užívateľom odporúčame, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať.

7.3. Pre účely komunikácie a odpovedania na Vaše dotazy určujeme nasledovnú e-mailovú adresu: info@chovatelahospodar.sk . Skutočnosti významné pre užívanie Portálu alebo Obsahu budeme oznamovať Užívateľom zverejnením danej informácie (skutočnosti) na Portáli. Registrovaným užívateľom môže byť zaslaná informácia na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú nám neskôr iným spôsobom oznámili.