Pravidlá používania

1. Definície

1.1 Prevádzkovateľ portálu je Target Media s.r.o., so sídlom Snežnica 249, 02332 Snežnica, IČO: 53 073886, (Ďalej len “Prevádzkovateľ”)

1.2 Portál je webová stránka www.chovatelahospodar.sk

1.3 Používateľ je akýkoľvek návštevník (fyzická alebo právnicka osoba) portálu

2. Registrácia

2.1. Registrácia Používateľa sa odporúča pre plnohodnotné používanie Služieb, ktoré Portál ponúka. Registrácia umožňuje Používateľovi prístup k všetkým službám, ktoré Portál ponúka. Používateľ sa môže kedykoľvek zo systému odhlásiť a Portál používať anonymne.

2.2. Pri Registrácii je Používateľ povinný pravdivo a úplne vyplniť údaje o svojej osobe. Tieto údaje sú pre používateľa prístupné v profile používateľa na Portáli. Profil používateľa je chránený prihlasovacím menom a heslom Používateľa. Používateľ môže v profile používateľa vybrané uložené údaje kedykoľvek zmeniť či upraviť.

2.3. V prípade že chce používateľ zverejniť údaje o svojej osobe v záujme vlastnej propagácie, vyberie si túto možnosť pri registrácii zakliknutím príslušného okienka.

2.4.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v súvislosti s rozšírením služieb vyžadovať uvedenie ďalších údajov o Používateľovi. Pokiaľ Používateľ tieto údaje neuvedie, je Prevádzkovateľ oprávnený Používateľovi neumožniť prístup k stránkam alebo Službám, ktorých využívanie je podmienené uvedením týchto ďalších údajov. Ak Používateľ neuvedie správne a pravdivé údaje v prípade súťaží alebo iných služieb, v ktorých môže Používateľ získať finančné alebo vecné ceny alebo bezodplatné služby, Prevádzikovateľ je oprávnený takéhoto Používateľa vylúčiť z účasti na súťažiach, alebo službách a to aj v prípade, že Používateľ získa výhru.

2.5.Používateľ Registráciou súhlasí so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 2.6. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže využiť štatistické informácie, ktoré Používateľ zadal pri Registrácii pre vlastné účely a môže ich poskytnúť tretím stranám.

3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál za účelom poskytovania informácií pre chovateľov, hospodárov a iných milovníkov prírody. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ poskytuje za týmto účelom len priestor a nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť a odbornosť názorov a vyjadrení prezentovaných na Portáli bez ohľadu či zo strany toho ktorého Používateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a rady uvedené na Portáli.

3.2. Príspevky Používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný tým ktorým Používateľom vyjadrujú názory výlučne len toho ktorého Používateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.

3.3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa alebo túto dočasne obmedziť, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť činnosť Portálu dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, ako aj vykonávať iné úkony a práva, ktoré mu vyplývajú z týchto pravidiel používania alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia užívateľského účtu.

3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a kontrolovať všetky príspevky Používateľov a aj bez upozornenia ich kedykoľvek odstrániť, a to aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť, vierohodnosť či odbornosť žiadneho príspevku uvedeného na Portáli.

3.5. Prevádzkovateľ je oprávnení archivovať kópie príspevkov toho ktorého Používateľa a zabezpečiť, aby obsah Portálu a príspevkov bol predmetom rôznych vyhľadávacích programov.

3.6. V prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená sankcia či iná pokuta zo strany ako štátnych tak samosprávnych orgánov alebo mu vznikne iná ujma, to všetko v dôsledku vyjadrení či iných aktivít Používateľa na Portáli, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto sankciu, škodu alebo ujmu si v plnom rozsahu vymáhať od tohto Používateľa, ktorý sa zaväzuje ju v tomto prípade v plnom rozsahu nahradiť.

3.7. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu.

4. Práva a povinnosti Používateľa

4.1.Používateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá používania ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2.Používateľ Portálu nesmie: – používať vulgarizmy či iné slovné spojenia alebo iné slovné, číselné, obrazové alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je vulgarizmom alebo je v rozpore s morálkou a etikou, ako aj šíriť materiály, postoje alebo myšlienky s takýmto obsahom, – používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Používateľom, Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám, – otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, – propagovať alebo naopak poškodzovať inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo jej/ich výrobky alebo služby, – propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k diskriminácii alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, – zverejňovať osobné údaje o tretích osobách, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas, pričom dané je povinný Používateľ kedykoľvek na žiadosť Prevádzkovateľa preukázať;

4.3. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za porušenie práv tretích osôb, najmä nie však výlučne za zverejnenie ich osobných údajov, ku ktorým im výslovne tretia osoba neudelila súhlas, za poškodzovanie ich mena/obchodného mena, ich občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, prejavov osobnej povahy či poškodzovania dobrej povesti.

4.4. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Portáli a za akékoľvek informácie, ktoré zverejní na Portáli. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za údaje, ktoré ako Prevádzkovateľovi tak tretím osobám o svojej osobe poskytne.

4.5. Používateľ má právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie jeho registrácie.

4.6. Používateľovi nevzniká za akýkoľvek jeho príspevok zverejnený na Portáli odmena.

5. Ochrana osobných údajov a reklama

5.1. Používateľ pri registrácii na Portáli dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Portálu, a to za účelom lepšieho fungovania webu a cielenia reklamy.

5.2. Prevádzkovateľ zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo Používateľa identifikovať a iné informácie, pokiaľ ich Používateľ dobrovoľne poskytne Prevádzkovateľovi pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr. V prípade, že súčasťou e-mailovej adresy bude meno a priezvisko alebo iné údaje, ktoré sú spôsobilé identifikovať konkrétneho Používateľa, Používateľ poskytuje súhlas Prevádzkovateľovi aj na spracovanie mena a priezviska Používateľa, či iných označení Používateľa, ktoré sú spôsobilé Používateľa jednoznačne identifikovať. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za údaje, ktoré Prevádzkovateľovi o svojej osobe poskytne.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie Používateľa.

5.4. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený v tomto prípade zrušiť Používateľovi registráciu, nakoľko niektoré z údajov sú pre registráciu Používateľa nevyhnutné.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje nasledovným tretím stranám a príjemcom: prevádzkovateľovi resp. všetkým prevádzkovateľom sociálnej siete facebook.com a a sociálnej sieti twiter.com a ich majetkovo a zmluvne prepojeným spoločnostiam,

5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje o Používateľovi v súlade so zákonom aj štátnym orgánom a orgánom územnej správy a samosprávy.

5.7.1 Používateľ označením políčka „súhlasím s Pravidlami používania“ pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr výslovne udelil súhlas, aby mu Prevádzkovateľ zasielal reklamu a iné komerčné informácie, a to ako o Portáli, tak o jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Označenie predmetného políčka sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na Portáli alebo v každej reklame či inej komerčnej komunikácii. Ak Používateľ odvolá súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Prevádzkovateľom.

5.7.2 Používateľ označením políčka „Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.“ pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr výslovne udelil súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV zverejnených na Portáli.

5.8. Používateľ, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, vstupom na Portál a jeho používaním udeľuje výslovný súhlas s tzv. funkciou cookies, t.j. súhlas s tým, že Portál: si zapamätá konkrétne údaje Používateľa, ktoré Používateľ zadal a vykonal na Portáli (napr. meno Používateľa, iné údaje, vykonané voľby Používateľa na Portáli), čím Používateľovi je umožnené využívať rozšírené funkcie Portálu. Používateľ je oprávnený kedykoľvek súbory cookies odmietnuť tým, že zablokuje cookies v nastaveniach svojho webového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.), na konkrétnych web stránkach, pokiaľ tieto web stránky uvedenú možnosť ponúkajú, ako aj na Portáli, pričom berie na vedomie, že v tomto prípade Portál nemusí pracovať správne, resp. môže sa stať pre Používateľa úplne nefunkčným.

6. Autorské práva a ochrana osobných práv

6.1. V prípade, že Používateľ uverení na Portáli príspevky obsahujúce také informácie, fotografie, videá či iné prvky, ktoré sú chránené ako autorské dielo, uverejnením dáva zároveň Prevádzkovateľovi licenciu s nasledovnými podmienkami: na použitie diela na všetky známe spôsoby použitia v čase uverejnenia príspevku, najmä na zverejnenie, úpravu, spracovanie do iného diela, kopírovanie, rozširovanie, licencia je neobmedzená a Používateľ ju udeľuje bezodplatne.

6.2. V prípade, že príspevok bude obsahovať také časti, ktoré sú autorským dielom inej osoby, Používateľ uverejnením potvrdzuje, že Používateľ má všetky potrebné súhlasy/licencie od takejto tretej osoby, na zverejnenie takéhoto diela na Portáli a na udelenie licencie podľa bodu 1 tohto článku. V prípade preukázania opaku, Používateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú, najmä nahradí všetky odmeny, sankcie, poplatky, ktoré Prevádzkovateľ tretej osobe uhradí.

6.3. V prípade, že Používateľ uverení na Portály príspevky obsahujúce také informácie, fotografie, videá či iné prvky, ktoré sú chránené ako súčasť práva na ochranu osobnosti, uverejnením dáva zároveň súhlas so zverejnením predmetného príspevku na Portáli, a zároveň (najmä § 12 Občianskeho zákonníka) potvrdzuje, že pokiaľ sa príspevok týka tretej osoby, čo i len sčasti, má Používateľ všetky potrebné súhlasy takejto tretej osoby, ktorej sa príspevok dotýka na umiestnenie príspevku na Portál.

6.4. Používateľ plne zodpovedá za porušenie práv tretích osôb na ochranu súkromia, ktoré spôsobí svojimi príspevkami, pričom je Prevádzkovateľovi povinný nahradiť všetky škody a náklady, ktoré Prevádzkovateľovi v súvislosti s uplatnením si práv poškodenej osoby vzniknú (napr. náklady na náhradu škody, odškodnenie, zadosťučinenie, náklady právneho zastúpenia, náklady prípadného súdneho konania a iné,)

7. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11. 2016